SprayMax

SprayMax® 2K Strålkastarklarlack 2in1

SprayMax® 2K Strålkastarklarlack 2in1 är en 2K klarlack med 2 funktioner i samma burk, för reparation och försegling av strålkastare av polykarbonat. Produkten ger ett genomskinligt, väderbeständigt och kemikaliebeständigt skyddande lager.

314 kr

Finns i lager
- +
Gå till varukorgen

Enkel leverans

Snabba leveranser. Lagerförda varor skickas inom 1-2 dagar.

Betala enkelt med Klarna

Köp nu. Betala senare med Klarna

Beskrivning

SprayMax® 2K Strålkastarklarlack 2in1 är en 2K klarlack med 2 funktioner i samma burk, för reparation och försegling av strålkastare av polykarbonat. Produkten ger ett genomskinligt, väderbeständigt och kemikaliebeständigt skyddande lager. Ökar motståndskraften mot UV-ljus, saltvatten, biltvätt m m och skyddar mot nya skador. Produkten har ett jämt tryck från munstycket, från start tills att flaskan är helt tom.

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna orsaka cancer. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Ämnen:

Innehåller: n-butylacetat; Alifatisk polyisocyanat; 4-metylpentan-2-on; isobutylacetat; Bis(1,2,2,6,6pentamethyl-4-piperidyl) sebacate; 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers.

GHS02GHS07GHS08

Ladda ner

Instruktioner

Skaka flaskan i ca. 2 minuter. Aktivera sedan härdaren i sprayflaskan genom att ta den röda applikatorn som sitter i locket, vänd sprayflaskan upp och ner och tryck upp den röda applikatorn i botten av sprayflaskan. Vänta ca. 30 sekunder och skaka sedan flaskan i ytterligare 2 minuter, för att blanda klarlack och härdare. Viktigt att tänka på här, är att efter den röda applikatorn är i tryckt i botten av flaskan, har du en användningstid på 8h med produkten. Efter detta är det bara att slänga flaskan då den är förbrukad.

Det är viktigt att ha en bra blandad produkt för att få ett bra resultat.

Spraya tunt 2-3 gånger med ett sprutavstånd på ca. 25 cm, vänta omkring 10 min mellan gångerna. Lackera i normal rumstemperatur, sörj för god ventilation.

Tänk på: Produkten har en användningstid på 8h efter att härdaren är aktiverad.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål. Använd Skyddsutrustning.

Egenskaper

Användningsområde: Reparation och försegling av strålkastare av polykarbonat.

Volym: 250 ml

Varumärke: Spraymax®